bekelteto

 

kiberpajzs logo

Települési lakhatási támogatás

известные картины и новости из мира искусства

Ügyleírás


A település jegyzője átruházott hatáskörben lakhatáshoz kacsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási támogatás) települési támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A lakhatási támogatás a villanyáram-, víz- és a gázfogyasztás, a szemétszállítás díjához, illetve a lakbérhez nyújtható, a szolgáltató felé történő utalással teljesítendő.
A lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

 1. aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik és annak tulajdonosa vagy bérlője vagy egyéb jogcímen használója
 2. akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 130%-át, egyedül élő/egyedülálló személy esetén annak 150%-át és
 3. a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A kérelmezőt a lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.
A lakhatási támogatás iránti kérelmet legkorábban a jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.
A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A lakhatási támogatás egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. Ennek keretében köteles gondoskodni a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ház vagy lakás, annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, árok, padka és járda tisztán tartásáról, az ingatlan állagának megóvásáról, rendeltetésszerű használatáról, higiénikus állapotának biztosításáról, valamint az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartásáról.

 

Szükséges okiratok


 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám

 • jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről

 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata

 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata

 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat

 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről

 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás

 • tanulói jogviszony igazolás 18. életévét betöltött tanuló esetén

 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat

 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés

 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum

 • a támogatás céljaként megjelölt szolgáltató által kibocsátott utolsó havi számlalevél

 • albérlet esetén albérleti szerződés másolata

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése


A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 

Illetékességi terület


 Szigetújfalu település közigazgatási területe

 

Az ügyintézés díja


 Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Az ügyintézés határideje


30 nap

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24/543-000/2002, 0670/453-3406

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.00-18.00
 • Szerda: 7:30-16.00
 • Péntek: 7:30-12.00

 

Az alkalmazott jogszabályok


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Ügyindítás


A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

 

Fellebbezési határidő


E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

Kapcsolódó dokumentumok


 

 lakhatási támogatás kérelem 1

Lakhatási támogatás kérelem

 

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002