akadalymenteslogo

bekelteto

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu Képviselő-testületének ülésterve

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu Képviselő-testületének

2022. évi ülésterve
Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó
2022 január Éves rendezvény és programterv Tominné Werny Anna
  Rendszeres foglalkozások a Német Nemzetiségi Házban Tominné Werny Anna
  Német Nemzetiségi és Közösségi Házban végzendő munkák szervezése Tominné Werny Anna
  Nyitott Kapuk Utcája rendezvény Tominné Werny Anna
  Iskolai körzethatár Tominné Werny Anna
  Együttműködési megállapodások felülvizsgálata Tominné Werny Anna
2022 február Költségvetés tárgyalása (óvoda egyetértés) Tominné Werny Anna
  Hagyományőrző feladatok tárgyalása Tominné Werny Anna
  Tavaszi programok előkészítése Tominné Werny Anna
2022. április Tájékoztatás az óvodai beiratkozás rendjéről Tominné Werny Anna
  Feladatalapú támogatás Tominné Werny Anna
  Költségvetés módosítása (óvoda egyetértés) Tominné Werny Anna
  Kitelepítési megemlékezés Tominné Werny Anna
  a 2021-es év zárszámadásának elfogadása (Óvoda egyetértés) Tominné Werny Anna
  Nyitott Kapuk Utcája rendezvény előkészítése, szervezési feladatok szétosztása Tominné Werny Anna
  pályázat meghirdetése (NNÖSZ- hagyományőrzés) Tominné Werny Anna
2022 május a nyári táborról és a nyári programikról döntés Tominné Werny Anna
  Der, Die Beste díj adományozása Tominné Werny Anna
2022. szeptember Költségvetés felülvizsgálata Tominné Werny Anna
  Málenkij robotos megemlékezés Tominné Werny Anna
  Márton-napi felvonulás Tominné Werny Anna
  Sautanz in Ujfluch Tominné Werny Anna
  Választásokkal kapcsolatos tájékoztatás Tominné Werny Anna
  Stammtisch Advent Tominné Werny Anna
  2023. évi programok Tominné Werny Anna
2022. október Málenkij robotos megemlékezés Tominné Werny Anna
  Regisztrációval (választás) kapcsolatos tájékoztatás Tominné Werny Anna
  Közmeghallgatás időpontjának megahtározása Tominné Werny Anna

Rendkívüli települési támogatás

Ügyleírás


A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a személynek,

 1.  aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy
 2.  alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, iskoláztatáshoz, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, téli tüzelő beszerzéséhez, közüzemi díjak megfizetésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező

 1. bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
 2. előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó rendkívüli krízishelyzetbe került,
 3. lakásában elemi kár következett be,
 4. tartósan beteg, amely jelentős jövedelemkiesést, illetve költséget jelent,
 5. 30 napnál nem régebben elvesztette állását, illetve tartósan munkanélküli.

Rendkívüli élethelyzet esetén méltányossági jogkör gyakorlására a polgármester jogosult. Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki megfelel a fentiekben leírt feltételeknek, valamint a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő/egyedülálló esetén 300%-át nem haladja meg és vagyona nincs.
A rendkívüli települési támogatás adható pénzbeli és természetbeni ellátásként, eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. Az eseti rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-ánál, de nem haladhatja meg annak 150 %-át.

  

Szükséges okiratok


 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
 • jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről
 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat
 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről
 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás
 • tanulói jogviszony igazolás 18. életévét betöltött tanuló esetén
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat
 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum
 • a kérelem alátámasztását igazoló dokumentum

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése


A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester

 

Illetékességi terület


 Szigetújfalu település közigazgatási területe

 

Az ügyintézés díja


 Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Az ügyintézés határideje


30 nap

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24/543-000/2002, 0670/453-3406

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.00-18.00
 • Szerda: 7:30-16.00
 • Péntek: 7:30-12.00

 

Az alkalmazott jogszabályok


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Ügyindítás


A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

 

Fellebbezési határidő


E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

Kapcsolódó dokumentumok


 

 rendkívüli települési támogatás kérelem 1

Rendkívüli települési támogatás kérelem

 

Köztemetés

Ügyleírás


A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

 1. nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 2. az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

 1. a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
 2. az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a kötelezett vagy családjának megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent.
A megélhetést veszélyeztető vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzetnek kell tekinteni, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló/ egyedül élő személy esetén a 200 %-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik.
Nem mentesíthető az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetésére a haláleset előtt szerződésben vállalt kötelezettséget.

  

Szükséges okiratok


 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
 • jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről
 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat
 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről
 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás
 • tanulói jogviszony igazolás 18. életévét betöltött tanuló esetén
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat
 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • halottvizsgálati bizonyítvány másolata

 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése


A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester

 

Illetékességi terület


 Szigetújfalu település közigazgatási területe

 

Az ügyintézés díja


 Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Az ügyintézés határideje


21 nap

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24/543-000/2002, 0670/453-3406

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.00-18.00
 • Szerda: 7:30-16.00
 • Péntek: 7:30-12.00

 

Az alkalmazott jogszabályok


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Ügyindítás


A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

 

Fellebbezési határidő


E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

Kapcsolódó dokumentumok


 

köztemetés kérelem

Köztemetés kérelem

 

Birtokvédelmi eljárás

Ügyleírás


A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom) birtokvédelem illeti meg.

Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől 1 (egy) éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. A birtokában sértett választhat, hogy a jegyzőhöz vagy a bírósághoz fordul-e védelemért, a bíróság azonban mindenképpen a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt.

Birtokvédelmi eljárás során a jegyző csak a birtoklás ténye alapján dönthet, jogosultságot nem vizsgálhat, az csak a bíróság hatásköre. Amennyiben az ügyben valamely jogkérdés vitás – pl. kinek a tulajdonában áll az ingatlan, érvényes-e egy adott szerződés, megszűnt-e a bérleti jogviszony stb. – kizárólag bíróság jogosult eljárni, ilyen ügyekben a jegyző nem dönthet.

A jegyző a birtokvédelmi határozat meghozatalához a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le. A jegyző a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. Ez történhet tanúk meghallgatásával, ügyfél nyilatkozatával, helyszíni szemle keretében, illetve iratok, fénykép bemutatásával. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta. A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak. A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától számított 3 napon belül végre kell hajtani.

Az eljárásra az jogosult, akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak. Az eljárás mindig a kérelmező - bejelentő kérelmére indul, a kérelmező által meghatározott személlyel szemben.

  

Szükséges okiratok


Kérelemnek – kötelezően - tartalmaznia kell:

 • a birtokvédelmet kérő (kérelmező) nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását
 • az ellenérdekű fél (kérelmezett) nevét, lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik
 • a jelenlegi, fennálló birtokállapot - birtoksértő helyzet, esemény, cselekmény - leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését
 • az eredeti – a birtoksértést közvetlenül megelőző – birtokállapot leírását
 • mikor és hol történt a birtokháborítás, illetve mióta tart
 • konkrét megfogalmazása annak, hogy a kérelem mire irányul, mi a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem
 • a birtoksértésre vonatkozó bizonyítékokat (például: fénykép, irat, tanúnyilatkozat stb.) csatolni kell
 • amennyiben a kérelmező jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cégkivonatot, aláírási címpéldányt kell csatolni, Társasházak esetében a képviseletre jogosult személynek – közös képviselő, IB Elnök – a vonatkozó közgyűlési határozatot
 • amennyiben meghatalmazott (pl. jogi képviselő) útján jár el, a meghatalmazást csatolni kell

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 

Illetékességi terület


 Szigetújfalu település közigazgatási területe

 

Az ügyintézés díja


 Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Az ügyintézés határideje


15 nap, mely nem hosszabbítható meg. A birtokvédelmi eljárást a jegyző 30 napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24/543-000/2002, 0670/453-3406

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.00-18.00
 • Szerda: 7:30-16.00
 • Péntek: 7:30-12.00

 

Az alkalmazott jogszabályok


2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

A birtokvédelmi végrehajtási eljárásban:
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

 

Ügyindítás


A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik. A kérelmet – a mellékleteivel együtt - eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.

 

Fellebbezési határidő


A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Budapest II. és III. Kerületi Bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A birtokháborítás megszüntetése iránt indított per illetéke 21.000,- Ft. A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság elrendelheti a birtoklás kérdésében a jegyző által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a határozat megváltoztatása várható.

 

Kapcsolódó dokumentumok


Birtokvédelmi kérelemnyomtatvány új 1

Birtokvédelmi kérelem

kérelem birtokvédelmi végrehajtáshoz 1

Kérelem birtokvédelmi végrehajtáshoz

Szünidei gyermekétkeztetés

ÜgyleírásA gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére az intézmény (bölcsőde, óvoda) zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, iskolás gyermekek részére a tavaszi, őszi, téli szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, nyári szünetben pedig legalább 43 munkanapon kerül megszervezésre és biztosításra a szünidei gyermekétkeztetés.

  

Szükséges okiratok


Az ügyintézés hivatalból induló eljárással kezdődik.

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 

Illetékességi terület


 Szigetújfalu település közigazgatási területe

 

Az ügyintézés díja


 Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24/543-000/2002, 0670/453-3406

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.00-18.00
 • Szerda: 7:30-16.00
 • Péntek: 7:30-12.00

 

Az alkalmazott jogszabályok


1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 

Ügyindítás


A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

Gyermeknevelési települési támogatás

Ügyleírás


A Kulturális és Igazgatási Bizottság gyermekneveléshez kapcsolódó kiadások viseléséhez (továbbiakban: gyermeknevelési támogatás) települési támogatást nyújt annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Elsősorban azokat a családokat kell gyermeknevelési támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen – a gyermek betegsége, étkeztetése, iskoláztatása, óvodáztatása, ruházattal történő ellátása – miatt anyagi segítségre szorulnak, továbbá az a gyermek, akinek családjában az alábbi veszélyeztetettségi tényezők valamelyike fennáll:

 1. három vagy többgyermekes család,
 2. gyermekét egyedül nevelő szülő,
 3. tartósan munkanélküli, illetve tartósan beteg szülő.

A gyermeknevelési támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és vagyonnal nem rendelkezik.
Rendkívüli élethelyzet esetén méltányossági jogkör gyakorlására a Kulturális és Igazgatási
Bizottság jogosult.

Egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a gyermeknevelési támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható a családnak, ha a gyermek

 1. középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
 2. felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be

feltéve, hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat.
A gyermeknevelési támogatás eseti jelleggel vagy havi rendszerességgel, pénzbeli és természetbeni formában is nyújtható.

  

Szükséges okiratok


 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
 • jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről
 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat
 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről
 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás
 • tanulói jogviszony igazolás 18. életévét betöltött tanuló esetén
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat
 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum
 • a kérelem alátámasztását igazoló dokumentum

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése


A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Igazgatási Bizottsága

 

Illetékességi terület


 Szigetújfalu település közigazgatási területe

 

Az ügyintézés díja


 Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Az ügyintézés határideje


Az összes irat benyújtását követő 30 napon belül, de legkésőbb a soron következő bizottsági ülést követő 8 napon belül

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24/543-000/2002, 0670/453-3406

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.00-18.00
 • Szerda: 7:30-16.00
 • Péntek: 7:30-12.00

 

Az alkalmazott jogszabályok


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Ügyindítás


A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

 

Fellebbezési határidő


E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

Kapcsolódó dokumentumok


 

 gyermeknevelési támogatás kérelem 1

Gyermeknevelési támogatás kérelem

 

Újszülött gyermekek támogatása

Ügyleírás


Egyszeri támogatásban részesül az az újszülött gyermek, aki Szigetújfalu közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és 2021. január 1-jén vagy azt követően született, valamint mindkét szülőjének vagy törvényes képviselőjének lakóhelye Szigetújfalu közigazgatási területén van.
Az újszülött gyermekek támogatása egyszeri természetbeni támogatás, mely gyermekenként 10.000,- Ft összegű utalvány.

A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági felételek, azonban a szülők elváltak vagy külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

Újszülött gyermekek támogatásának igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi népességnyilvántartás adatai alapján hivatalból történő eljárásban kell megállapítani, a támogatás megállapítására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

Az érintett szülőt vagy törvényes képviselőt postai úton értesítjük a támogatás átvételének módjáról.

  

Szükséges okiratok


 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek lakcímigazolványa
 • mindkét szülő lakcímigazolványa

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése


A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester

 

Illetékességi terület


 Szigetújfalu település közigazgatási területe

 

Az ügyintézés díja


 Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Az ügyintézés határideje


minden hónap 10. napjáig a helyi népességnyilvántartóból lekérésre kerül a jogosultak köre

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24/543-000/2002, 0670/453-3406

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.00-18.00
 • Szerda: 7:30-16.00
 • Péntek: 7:30-12.00

 

Az alkalmazott jogszabályok


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Ügyindítás


kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak köre a helyi népességnyilvántartó adatai alapján hivatalból kerül megállapításra

 

Települési gyógyszertámogatás

Ügyleírás


A polgármester gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatást (továbbiakban: gyógyszertámogatás) állapít meg annak a személynek, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
Eseti gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha

 1. családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő/egyedülálló esetén 300%-át nem haladja meg és
 2. a receptköteles gyógyszerköltsége, illetve a gyógyászati segédeszköz költségének mértéke eléri vagy meghaladja a havi 5.000,- Ft-ot.

Rendkívüli élethelyzet esetén méltányossági jogkör gyakorlására a polgármester jogosult.
A gyógyszerköltségeket a háziorvos, illetve szakorvos igazolása alapján gyógyszertár igazolja. Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 10.000,- Ft.
Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.

  

Szükséges okiratok


 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
 • jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről
 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat
 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről
 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás
 • tanulói jogviszony igazolás 18. életévét betöltött tanuló esetén
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat
 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum
 • háziorvosi vagy szakorvosi, valamint gyógyszertári igazolás, melynek tartalmaznia kell a kérelmező krónikus betegsége kezeléséhez szükséges gyógyszerek megnevezését, havonta szükséges mennyiségét és a gyógyszerekért fizetendő térítési díj összegét

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése


A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester

 

Illetékességi terület


 Szigetújfalu település közigazgatási területe

 

Az ügyintézés díja


 Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Az ügyintézés határideje


30 nap

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje


Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24/543-000/2002, 0670/453-3406

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.00-18.00
 • Szerda: 7:30-16.00
 • Péntek: 7:30-12.00

 

Az alkalmazott jogszabályok


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Ügyindítás


A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

 

Fellebbezési határidő


E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

Kapcsolódó dokumentumok


 

 gyógyszertámogatás kérelem 1

Gyógyszertámogatás kérelem

 

Közbeszerzés

Közbeszerzési tervezetek

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002