Szigetújfalu címere

Általános adatkezelési tájékoztató

Az általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR 2018. május 25-i hatálybalépése óta védi a természetes személyek adatait, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat a magánszektor és a közszféra nagy része által történő kezelése során. A GDPR hatályba lépésével a természetes személyek személyes adataikkal kapcsolatban a korábbinál jóval kiterjedtebb ellenőrzési és rendelkezési jogot kaptak, jóval erősebb jogosultságaik lettek, míg a szervezeteknek átláthatóbban és szabályozottabb módon kell az adatkezelést és az adatfeldolgozást végezniük. Magyarországon az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény implementálta a GDPR rendelkezéseit, amely törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, emellett célja továbbá az adatok szabad áramlása, illetve, hogy a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

Az Infotv. 6-7.§-a alapján az adatkezeléshez minden esetben jogalap szükséges, ennek megfelelően az adatkezelő abban az esetben kezeli jogszerűen az érintett adatait, ha:

  • az érintett hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez,
  • az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
  • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
  • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges,
  • az adatkezelés egy személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
  • az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat megfeleljen a GDPR rendeletnek, tájékoztatnia kell az adatkezeléssel érintett természetes személyeket az adatkezelésről, így az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, illetve az érintett adatkezelésével kapcsolatos jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről.

Emellett az Infotv. 25/A. §-a meghatározza az adatkezelő általános feladatait, így az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében az adatkezelés összes körülményéhez, különösen céljához, valamint az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatokhoz igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén megfelelően módosítja. Ezen intézkedések részeként az adatkezelő belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot alkot meg és alkalmaz. Az adatvédelemhez, és az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal adatkezeléséhez kapcsolódó legfontosabb dokumentumok a Közérdekű adatok – Általános adatkezelési tájékoztató fül alatt találhatók.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat letöltése

Megszakítás