Szigetújfalu címere

Településrendezési eszközök

Szigetújfalu új településrendezési eszközei

Településképi rendelet - TAK

 

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv elfogadásáról, településképi rendelet megalkotásáról

Tisztelt Szigetújfalusiak!

Az Országgyűlés megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt. A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által.
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.
A törvény az önkormányzatokat felhatalmazta arra, hogy legkésőbb 2017. december 31-ig településképi rendelet alkossanak, amely

a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,
b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,
c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára
vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozását a településképi arculati kézikönyv szolgálja.
Szigetújfalu Község Képviselő-testülete Szigetújfalu Településképi arculati kézikönyvét a 148/2017.(XI.29.) számú önkormányzati határozattal elfogadta, valamint megalkotta Szigetújfalu Község településképének védelméről szóló 19/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletét.
A TAK (Településképi arculati kézikönyv) alapvetően szemléletformáló célt szolgál. Bemutatja a települést, ismerteti az épített és a természeti örökségeket a helyi védelemre javasolt értékekkel együtt, meghatározza a település karaktert adó területeit, ezekre a településrészekre ajánlásokat fogalmaz meg építészeti útmutatóként, a községben található és követendő jó példákat bemutatja.

A településkép védelméről szóló helyi rendelet – amely 2017. december 22. napján lépett hatályba – célja a település építészeti és természeti értékeinek, sajátos településképének védelme, alakítása és épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti és természeti értékvédelemmel, a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásával, a településkép-védelem elemeivel, a településképi követelményekkel, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszerrel, valamint a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.

A településképi rendelet nem helyettesíti, hanem kiegészíti a Helyi Építési Szabályzatot. Míg ez utóbbi a „hol és mit építhetünk?” kérdésre ad választ, addig a településképi rendelet a „hogyan építhetünk” kérdésben nyújt segítséget az építtetőknek, tervezőknek. A településképi rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik, melyek akár hátrányos következményekkel is járhatnak a rendeletben foglaltakat megsértő építtetők számára.

A jóváhagyott dokumentumok a www.szigetujfalu.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában is megtekinthetők.

Paulheim Vilmos
polgármester

Megszakítás