Szigetújfalu címere

Birtokvédelmi eljárás

Ügyleírás

A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom) birtokvédelem illeti meg.

Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől 1 (egy) éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. A birtokában sértett választhat, hogy a jegyzőhöz vagy a bírósághoz fordul-e védelemért, a bíróság azonban mindenképpen a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt.

Birtokvédelmi eljárás során a jegyző csak a birtoklás ténye alapján dönthet, jogosultságot nem vizsgálhat, az csak a bíróság hatásköre. Amennyiben az ügyben valamely jogkérdés vitás – pl. kinek a tulajdonában áll az ingatlan, érvényes-e egy adott szerződés, megszűnt-e a bérleti jogviszony stb. – kizárólag bíróság jogosult eljárni, ilyen ügyekben a jegyző nem dönthet.

A jegyző a birtokvédelmi határozat meghozatalához a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le. A jegyző a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. Ez történhet tanúk meghallgatásával, ügyfél nyilatkozatával, helyszíni szemle keretében, illetve iratok, fénykép bemutatásával. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta. A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak. A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától számított 3 napon belül végre kell hajtani.

Az eljárásra az jogosult, akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak. Az eljárás mindig a kérelmező – bejelentő kérelmére indul, a kérelmező által meghatározott személlyel szemben.

Szükséges okiratok

  • a birtokvédelmet kérő (kérelmező) nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását
  • az ellenérdekű fél (kérelmezett) nevét, lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik
  • a jelenlegi, fennálló birtokállapot – birtoksértő helyzet, esemény, cselekmény – leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését
  • az eredeti – a birtoksértést közvetlenül megelőző – birtokállapot leírását
  • mikor és hol történt a birtokháborítás, illetve mióta tart
  • konkrét megfogalmazása annak, hogy a kérelem mire irányul, mi a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem
  • a birtoksértésre vonatkozó bizonyítékokat (például: fénykép, irat, tanúnyilatkozat stb.) csatolni kell
  • amennyiben a kérelmező jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cégkivonatot, aláírási címpéldányt kell csatolni, Társasházak esetében a képviseletre jogosult személynek – közös képviselő, IB Elnök – a vonatkozó közgyűlési határozatot
  • amennyiben meghatalmazott (pl. jogi képviselő) útján jár el, a meghatalmazást csatolni kell

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal Jegyzője.

Illetékességi terület

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Igazgatási Bizottsága.

Az ügyintézés díja

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje

15 nap, mely nem hosszabbítható meg. A birtokvédelmi eljárást a jegyző 30 napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24 543 000/3, 06 70 453 3406

E-mail: igazgatas(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

A birtokvédelmi végrehajtási eljárásban: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Ügyindítás

A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik. A kérelmet – a mellékleteivel együtt – eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.

Fellebezési határidő

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Budapest II. és III. Kerületi Bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A birtokháborítás megszüntetése iránt indított per illetéke 21.000,- Ft. A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság elrendelheti a birtoklás kérdésében a jegyző által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a határozat megváltoztatása várható.

Megszakítás