Szigetújfalu címere

Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

Ügyleírás

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél vagy bármely konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

A hatályos szabályozás szerint magyar állampolgárral külföldön történt anyakönyvi eseményt (születést, házasságkötést, házasság felbontást, halálesetet) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Ez azért szükséges, mert magyar anyakönyvi okirat nélkül nem tud személyazonosító igazolványt, útlevelet váltani, esetlegesen nem tud igénybe venni olyan szolgáltatásokat, amelyek, mint magyar állampolgárt megilletik.
A magyarországi anyakönyvezésnél minden esetben hitelt érdemlően igazolni kell az érintett személy fennálló magyar állampolgárságát. (Magyar állampolgárság igazolható: érvényes személyigazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, illetve ezek hiányában egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány. Március 1 után kiállított állampolgársági bizonyítvány a kiállításától számított három évig igazol magyar állampolgárságot.)
A nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), ezért feltétlenül kérjen személyre szóló tájékoztatást az eljárás megindítása előtt az anyakönyvvezetőtől, vagy a magyar külképviselet konzulátusától.

Születés magyarországi anyakönyvezése

Nagykorú személy maga, vagy meghatalmazottja útján kérheti. 18 év alatti gyermek esetében törvényes képviselője/szülője, vagy annak meghatalmazottja jár el.

Amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik, és a gyermek első gyermek, valamint a szülők házassági anyakönyvi kivonata nem tartalmazza a születendő gyermekek családi nevét, úgy minkét szülő nyilatkozata szükséges a családi név meghatározásához. A nyilatkozatot anyakönyvvezető vagy külföldön a magyar konzul előtt lehet megtenni.

Szükséges okiratok

 • a külföldi anyakönyvi okirat (vagy annak hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI),
 • a szülő(k) házassági anyakönyvi kivonata,
 • a szülő(k) magyar állampolgárságának igazolása (kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes gyermek esetében),
 • nagykorú kérelmező magyar állampolgárságának igazolása.

Házasságkötés magyarországi anyakönyvezése

 Az eljárást az érintett maga kezdeményezheti, vagy meghatalmazottja útján járhat el.

Amennyiben a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét, a házastársaknak személyesen meg kell jelenniük és nyilatkozniuk erről.

Ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, javasolt mindkét házastárs megjelenése, hogy a születendő gyermekeik családi nevére nyilatkozni tudjanak.

Külföldi házastársnak nem kell igazolnia a házasságkötés előtti családi állapotát, nem kell bemutatnia a születési anyakönyvi kivonatát, erre vonatkozóan elég a kérelmező nyilatkozata.

Ha a külföldi házastárs magyar állampolgársága vélelmezhető, az anyakönyvvezető köteles vizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Ennek megléte esetén érvénybe lépnek a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok, és az esetleges előző házasságok sorozatát kell Magyarországon anyakönyveztetni, ehhez kapcsolódóan több eljárási cselekményt végezni.

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolatának hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell – ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a nyilvántartásba vételhez szükséges adatlapot.

Szükséges okiratok

 • mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyigazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány),
 • mindkettőjük születési anyakönyvi kivonata,
 • a házasságot megelőző özvegy, elvált családi állapot esetén az előző házasság záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
 • a külföldi házassági okirat (vagy annak hitelesített másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI).

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

Szükséges okiratok

Magyar állampolgár külföldön történt hazai anyakönyvezésével kapcsolatosan az alábbi iratok szükségesek:

 • halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással ellátva
 • születési anyakönyvi kivonat (fénymásolatban)

 A magyar állampolgárság igazolására:

 • útlevél (eredetben)
 • személyazonosító igazolvány (eredetben)
 • honosítási okirat (eredetben)
 • állampolgársági bizonyítvány (eredetben)

Ha a magyar állampolgárság nem igazolható, az állampolgárság vizsgálata is szükséges.

 Családi állapot igazolására:

  • magyar házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat
  • külföldi házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat
  • volt házastárs, bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata
  • a házasságot/bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető jogerős magyar bírósági/közjegyzői döntés
  • a házasságot/bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető jogerős külföldi bírósági/közjegyzői/közigazgatási döntés.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Tel: 24 543 000 2-es mellék

E-mail: snobel.krisztina(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

Egyéb fontos tudnivalók

Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordításban kell csatolni.
A nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), ezért feltétlenül kérjen személyre szóló tájékoztatást az eljárás megindítása előtt az anyakönyvvezetőtől, vagy a magyar külképviselet konzulátusától.

Megszakítás