Szigetújfalu címere

Házasságkötési szándék bejelentése

Ügyleírás

Házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük.

A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki. A 30 napos várakozási idő alól felmentést adhat. A házasságkötés vasárnapra és munkaszüneti napra nem eshet. A jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni.

A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonat is – illetékmentes.

Szigetújfalu Község Önkormányzata a Szigetújfalu, Fő út 45. szám alatti házasságkötő teremben biztosítja a házasságkötések lebonyolítását.

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján 8 napon belül a jegyző engedélyezi. A kérelemhez csatolni kell a házasságkötés helye szerint megjelölt helyszín tulajdonosának / üzemeltetőjének befogadó nyilatkozatát.

A közreműködésért az önkormányzat részére szolgáltatási díjat kell fizetni.

Szigetújfalu, Fő út 45. alatti házasságkötő terem: bruttó 25.000 Ft.,

egyéb hivatali helyiségen kívüli helyszín esetében: bruttó 35.000 Ft.

Házassági névviselési forma választása

Amennyiben a házasulók olyan házassági nevet választanak, amely eltér az addig használt nevüktől, úgy az új okmányok kiállítása 2021.02.01-től hivatalból történik. Az új okmányok kiállításához a házasságkötési szándék bejelentése folyamán fénykép- és ujjlenyomat felvétel, valamint az új névvel aláírásminta készül.

Illetékesség

Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették

Szükséges okiratok

A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye vagy útlevele, a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya). 

A házasulók születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)

A házasulók családi állapotának igazolása céljából:

elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását 

özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Külföldi állampolgárok esetében:

tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait (születési név, születési hely, születési idő, apja és anyja neve) nemét, lakcímét, családi állapotát,

állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs.

Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hiteles magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.

Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el. 

Amennyiben külföldi állampolgárságú házasuló nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, az eljárás során tolmács közreműködése szükséges.

Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el. 

A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille záradékra lehet szükség.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Tel: 24 543 000 2-es mellék

E-mail: snobel.krisztina(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

Egyéb fontos tudnivalók

Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy a születés illetve a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőtől kérhető az Elektronikus Anyakönyvbe történő rögzítés. Ez esetben nem szükséges az anyakönyvi kivonat kiállítása. 

Megszakítás