Szigetújfalu címere

Rendkívüli települési támogatás

Ügyleírás

A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a személynek,

a) aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy
b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, iskoláztatáshoz, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, téli tüzelő beszerzéséhez, közüzemi díjak megfizetésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező

a) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
b) előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó rendkívüli krízishelyzetbe került,
c) lakásában elemi kár következett be,
d) tartósan beteg, amely jelentős jövedelemkiesést, illetve költséget jelent,
e) 30 napnál nem régebben elvesztette állását, illetve tartósan munkanélküli.

Rendkívüli élethelyzet esetén méltányossági jogkör gyakorlására a polgármester jogosult. Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki megfelel a fentiekben leírt feltételeknek, valamint a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 250%-át, egyedül élő/egyedülálló esetén 300%-át nem haladja meg és vagyona nincs.
A rendkívüli települési támogatás adható pénzbeli és természetbeni ellátásként, eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. Az eseti rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb a szociális vetítési alap összegének 10 %-ánál, de nem haladhatja meg annak 150 %-át.

Szükséges okiratok

 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
 • jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről
 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat
 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről
 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás
 • tanulói jogviszony igazolás 18. életévét betöltött tanuló esetén
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat
 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum
 • a kérelem alátámasztását igazoló dokumentum

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester.

Illetékességi terület

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Igazgatási Bizottsága.

Az ügyintézés díja

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje

30 nap.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24 543 000/3, 06 70 453 3406

E-mail: igazgatas(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásr

Ügyindítás

A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

Fellebezési határidő

E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Megszakítás