Szigetújfalu címere

Települési temetési támogatás

Ügyleírás

A Kulturális és Igazgatási Bizottság átruházott hatáskörben temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez települési támogatást állapít meg (továbbiakban: temetési támogatás) annak a személynek

a) aki elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott
b) aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles és a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,

feltéve, ha az eltemettető Szigetújfaluban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Szigetújfalu településen él, továbbá az elhunyt személy Szigetújfalu településen lakóhellyel rendelkezett.
A jogosultság szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át, egyedülálló/egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 400%-át.
Rendkívüli élethelyzet esetén méltányossági jogkör gyakorlására a Kulturális és Igazgatási Bizottság jogosult
Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező

a) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
b) előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó rendkívüli krízishelyzetbe került,
c) 1 lakásában elemi kár következett be,
d) tartósan beteg, amely jelentős jövedelemkiesést, illetve költséget jelent,
e) 30 napnál nem régebben elvesztette állását, illetve tartósan munkanélküli.

A temetési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének – 130.000,- Ft – 10%-ánál, maximum összege elérheti a temetés teljes összegét, amennyiben a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
Az eltemettető a temetési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

Szükséges okiratok

 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
 • jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről
 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat
 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről
 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás
 • tanulói jogviszony igazolás 18. életévét betöltött tanuló esetén
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat
 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum
 • kérelmező nevére kiállított eredeti temetési számla
 • a nem helyben anyakönyvezett elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal Jegyzője.

Illetékességi terület

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Igazgatási Bizottsága.

Az ügyintézés díja

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje

Az összes irat benyújtását követő 30 napon belül, de legkésőbb a soron következő bizottsági ülést követő 8 napon belül.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24 543 000/3, 06 70 453 3406

E-mail: igazgatas(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásr

Ügyindítás

A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

Fellebezési határidő

E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Megszakítás