Szigetújfalu címere

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

a) ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és a szünidei gyermekétkeztetésnek
b) pénzbeli támogatásnak
c) egyéb kedvezményeknek

az igénybevételére.

A rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha

a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A település jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap összegének a 180%-át (51.300,- Ft), ha

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) a nagykorúvá vált gyermek, aki a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

b) a szociális vetítési alap legkisebb összegének 165%-át (47.025,- Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva a szociális vetítési alap legkisebb összegének húszszorosát vagy együtt számítva a szociális vetítési alap legkisebb összegének hetvenszeresét, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszeren lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A település jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít (6.000,- Ft), annak akinek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapították emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít (6.500,- Ft).

Szükséges okiratok

 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
 • a munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapról kiadott jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről
 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat
 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről
 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás
 • nagykorúvá vált kérelmező esetén iskolalátogatási igazolás
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat
 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal Jegyzője.

Illetékességi terület

Szigetújfalu település közigazgatási területe.

Az ügyintézés díja

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24 543 000/3, 06 70 453 3406

E-mail: igazgatas(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

149/1997. (IX.10. Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

331/2006. (XII.23.) Korm.rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Ügyindítás

A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

Fellebezési határidő

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Megszakítás