Szigetújfalu címere

Gyermeknevelési települési támogatás

Ügyleírás

A Kulturális és Igazgatási Bizottság gyermekneveléshez kapcsolódó kiadások viseléséhez (továbbiakban: gyermeknevelési támogatás) települési támogatást nyújt annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Elsősorban azokat a családokat kell gyermeknevelési támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen – a gyermek betegsége, étkeztetése, iskoláztatása, óvodáztatása, ruházattal történő ellátása – miatt anyagi segítségre szorulnak, továbbá az a gyermek, akinek családjában az alábbi veszélyeztetettségi tényezők valamelyike fennáll:

a) három vagy többgyermekes család,
b) gyermekét egyedül nevelő szülő,
c) tartósan munkanélküli, illetve tartósan beteg szülő.

A gyermeknevelési támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át és vagyonnal nem rendelkezik.
Rendkívüli élethelyzet esetén méltányossági jogkör gyakorlására a Kulturális és Igazgatási
Bizottság jogosult.

Egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a gyermeknevelési támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható a családnak, ha a gyermek

a) középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be

feltéve, hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat.

A gyermeknevelési támogatás eseti jelleggel vagy havi rendszerességgel, pénzbeli és természetbeni formában is nyújtható.

Szükséges okiratok

 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
 • jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről
 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat
 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről
 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás
 • tanulói jogviszony igazolás 18. életévét betöltött tanuló esetén
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat
 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum
 • a kérelem alátámasztását igazoló dokumentum

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester.

Illetékességi terület

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Igazgatási Bizottsága.

Az ügyintézés díja

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje

Az összes irat benyújtását követő 30 napon belül, de legkésőbb a soron következő bizottsági ülést követő 8 napon belül.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24 543 000/3, 06 70 453 3406

E-mail: igazgatas(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásr

Ügyindítás

A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

Fellebezési határidő

E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Megszakítás