Szigetújfalu címere

Települési gyógyszertámogatás

Ügyleírás

A polgármester gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatást (továbbiakban: gyógyszertámogatás) állapít meg annak a személynek, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
Eseti gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha

a) családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, egyedül élő/egyedülálló esetén 300%-át nem haladja meg és
b) a receptköteles gyógyszerköltsége, illetve a gyógyászati segédeszköz költségének mértéke eléri vagy meghaladja a havi 5.000,- Ft-ot.

Rendkívüli élethelyzet esetén méltányossági jogkör gyakorlására a polgármester jogosult.
A gyógyszerköltségeket a háziorvos, illetve szakorvos igazolása alapján gyógyszertár igazolja. Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 10.000,- Ft.
Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.

Szükséges okiratok

 • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
 • jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről
 • nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata
 • munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás megállapítására vonatkozó határozat
 • alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, illetve állandó munkaviszony hiányában regisztráció az álláskeresésről
 • társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolás
 • tanulói jogviszony igazolás 18. életévét betöltött tanuló esetén
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat
 • gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos dokumentum
 • háziorvosi vagy szakorvosi, valamint gyógyszertári igazolás, melynek tartalmaznia kell a kérelmező krónikus betegsége kezeléséhez szükséges gyógyszerek megnevezését, havonta szükséges mennyiségét és a gyógyszerekért fizetendő térítési díj összegét

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester.

Illetékességi terület

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Igazgatási Bizottsága.

Az ügyintézés díja

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje

30 nap.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Ügyintéző: Appel Anita

Tel: 24 543 000/3, 06 70 453 3406

E-mail: igazgatas(kukac)szigetujfalu.hu

Kedd: 7:30-16.00

Szerda: 8:00-18.00

Péntek: 7:30-12.00

Az alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásr

Ügyindítás

A kérelem benyújtása az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

Fellebezési határidő

E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Megszakítás